Zbrojní průkazy

Abyste mohli vlastnit střelnou zbraň, musíte mít zbrojní průkaz

Pozn.: Níže uvedené informace jsou platné ke dni 1.1.2020 a vztahují se na získání ZP a zkoušky konané na střelnici JIMI.

Vlastnictví zbraně a zbrojní průkaz

Chcete-li jako fyzická osoba vlastnit střelnou zbraň, musíte mít zbrojní průkaz (ZP). Zbrojní průkaz můžete získat po splnění podmínek daných zákonem a složení předepsaných zkoušek.

Ve všech náležitostech ohledně zbrojních průkazů a zbraní se obracejte na Okresní ředitelství policie ČR dle místa vašeho trvalého bydliště.

Veškeré právní otázky týkající se zbraní obsahuje Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.

Zákon o zbraních definuje pět skupin vlastnictví zbraně

 • skupina A - pro sběratelské účely
 • skupina B - pro sportovní účely
 • skupina C - pro lovecké účely
 • skupina D - pro výkon zaměstnání nebo povolání
 • skupina E - pro ochranu života, zdraví nebo majetku

Podrobnosti k jednotlivým skupinám můžete nalézt v zákoně (Hlava IV). Základní věková hranice pro skupiny A, D a E je 21 let, pro skupiny B a C pak 18 let (výjimky uvádí zákon).

Podmínky vydání ZP

Příslušné oddělení policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

 • má místo pobytu na území České republiky
 • dosáhla předepsaného věku (§ 19)
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá (§ 20)
 • je odborně způsobilá (§ 21)
 • je bezúhonná (§ 22)
 • je spolehlivá (§ 23)
 • je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o zbrojní průkaz skupiny C

Postup získání ZP

I. obecné podmínky
 • zvolíte si skupinu zbrojního průkazu, kterou chcete získat
 • na internetu si vyhledáte Zákon o zbraních a Zkušební testy pro získání ZP, například (k 1.1.2020) zde:
 • pokud nemáte praxi, absolvujete naše Přípravné kurzy ZP ve střelbě a v manipulaci se zbraní
 • vyplníte formulář Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a podáte ho na příslušném oddělení policie
 • na vyzvání policie (zaslané nejméně 10 dní předem) se dostavíte v určený den na místo zkoušky, kde vás bude očekávat zkušební komisař
 • složíte teoretickou zkoušku 30 otázek v písemném testu - testy si musíte předem nastudovat
 • složíte praktickou zkoušku (tj. zacházení a manipulace se zbraní, střelba)
 • pokud nebudete úspěšní, teoretickou zkoušku můžete opakovat nejdříve za 3 měsíce, praktickou zkoušku je třeba opakovat do 2 měsíců
 • po úspěšném složení obou zkoušek obdržíte na místě od zkušebního komisaře Doklad osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
 • navštívíte svého praktického lékaře se žádostí o Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu
 • vyplníte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu, přiložíte k němu osvědčení o odborné způsobilosti (ne starší než 1 rok), osvědčení o zdravotní způsobilosti (ne starší než 3 měsíce), dvě fotografie a vše podáte na příslušném oddělení policie
 • do 30 dnů obdržíte zbojní průkaz
II. potřebné náležitosti
 • formulář Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
 • formulář Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu
 • formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu
 • 2 fotografie 35 x 45 mm (pasový formát) odpovídající vaší současné podobě
III. poplatky
 • správní poplatek za zkouškou: 600,- Kč (vybírá zkušební komisař) + 2000,- Kč (pouze pokud složíte písemnou část a přistupujete k části praktické, vybírá instruktor střelnice)
 • poplatek za lékařské vyšetření: dle ceníku Vašeho praktického lékaře (platíte u lékaře)
 • správní poplatek za vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění: 700,- Kč (platíte na policii)
 • správní poplatek za vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby: 25 Kč,- (platíte na policii)
 • správní poplatek za vydání duplikátu zbrojního průkazu: 100,- Kč (platíte na policii pokud průkaz ztratíte)
 • pozor, na policii se platí kolky - nikoliv hotově
 • ZP vás tedy přijde celkem na cca. 4000 až 5000,- Kč
IV. platnost průkazu
 • doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let
 • platnost zbrojního průkazu může být kratší než 10 let na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních)
 • platnost zbrojního průkazu se neprodlužuje - po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydán zbrojní průkaz nový
 • žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného oddělení policie nejméně 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti, k podání žádosti se užívá formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu
 • v řízení o vydání nového zbrojního průkazu je posuzována dosavadní bezúhonnost a spolehlivost držitele
Foto